1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รัฐมนตรีเกษตรฯ 'ธรรมนัส' เดินหน้าพัฒนากว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
11 ก.พ. 2567
206
9
รัฐมนตรีเกษตรฯธรรมนัสเดินหน้าพัฒนากว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย
รัฐมนตรีเกษตรฯ 'ธรรมนัส' เดินหน้าพัฒนากว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

รัฐมนตรีเกษตรฯ 'ธรรมนัส' เดินหน้าพัฒนากว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

        ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามแผนการพัฒนากว๊านพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มีแผนในการขุดลอกตะกอนดินรอบกว๊าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังมีแนวทางในการพัฒนาถนนรอบกว๊านพะเยา และการจัดภูมิทัศน์บนพื้นที่ดินถม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว นอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรแล้ว ยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งจากการมีอาชีพทางด้านการทำประมงแล้ว ยังสามารถพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาด้วย

        จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเล็งทราย และแหล่งน้ำอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งหนองเล็งทรายเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ต้นลำน้ำอิงก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา มีพื้นที่รับน้ำฝนประมาณ 200 ตร.กม. ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย ปีละ 67.50 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินจากการตกจมของตะกอน รวมถึงมีความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ปีละ 720,000 ลบ.ม. และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 10,000 ไร่ รวมไปถึงอุทกภัยในช่วงน้ำหลาก

        กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ อาทิ การปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิมให้มีขนาดกว้างขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ การฟื้นฟูแหล่งน้ำรองหนองเล็งทราย งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบระบายน้ำและทำนบดิน เป็นต้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักได้จาก 9 ล้าน ลบ.ม. เป็น 23.733 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นถึง 14.733 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งสันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยวหนองเล็งทรายหรือสวนสาธารณะต่อไป

Loading...
ตกลง